Overslaan en naar de inhoud gaan Ga naar de footer

WETTELIJKE VERMELDINGEN

Onze Website www.dscertified.dsautomobiles.be (hierna « de Website ») is geoptimaliseerd voor Firefox Mozilla vanaf versie 3.0 en Chrome. De optimale beeldresolutie is 1280 x 1024 pixels. Sommige onderdelen van deze website maken gebruik van de Flash 8 plug-ins.

De website is compatibel met de volgende browsers & plug-ins:

  • Firefox Mozilla 3.0
  • Internet Explorer 7, 8 en 9
  • Safari 3.2
  • Chrome
  • Flash 8

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

De Website is alleen bestemd voor persoonlijk informatief gebruik. De toegang tot en het gebruik van deze Website zijn onderworpen aan de hierna uiteengezette algemene gebruiksvoorwaarden en aan de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De gebruiker die zich aanmeldt en surft op de website wordt verondersteld de hierna uiteengezette algemene gebruiksvoorwaarden gelezen en in hun geheel aanvaard te hebben.

Verbinding met en toegang tot deze Site impliceert volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Juridische Kennisgeving.

 

U kan deze rechten uitoefenen op eenvoudig verzoek aan:

 

Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS Certified

Bourgetlaan 20  

1130 Brussel  

België

 

 

of via internet op het volgende adres: https://dsautomobiles-be-nl.custhelp.com/   

 

of via de telefoon op het volgende nummer: + 32 (0) 800-19550

 

Voor meer informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden door DS, kan u het Privacybeleid van DS raadplegen.

 

Web hosting:


Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS Certified
Bâtiment PZ 03
42 rue Jean-Pierre Timbaud
78 307 Poissy Cedex
France


1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS Certified wenst de gebruikers van de Website erop attent te maken dat een groot aantal elementen van de Website beschermd zijn door:

  1. het auteursrecht, zoals o.a. foto's, artikels, tekeningen, animaties, ...;
  2. en/of het tekeningen- en modellenrecht: dit geldt met name voor de wagenmodellen die op de Website verschijnen;
  3. en/of het merkenrecht: zoals in het bijzonder het merk DS Automobiles en de merken van de automodellen die op de website verschijnen.

Deze beschermde elementen zijn de exclusieve eigendom van Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS Certified of van derden die hun toestemming hebben gegeven aan Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS Certified om ze te gebruiken.

Elke reproductie, voorstelling, gebruik, aanpassing, wijziging, opname, vertaling, commercialisering, gedeeltelijk of volledig, door om het even welk procedé en op om het even welke drager (papier, digitaal, ...) is verboden, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS Certified, behoudens de uitzonderingen vermeld in de artikelen XI.189 tot XI.193 Wetboek Economisch Recht. Elke inbreuk op het auteursrecht, tekeningen- en/of modellenrecht en/of merkenrecht kan leiden tot een gevangenisstraf van één jaar tot vijf jaar en een geldboete van 500 tot 100.000 euro of tot één van deze straffen.

 

2. PRODUCT- EN DIENSTENINFORMATIE

De online raadpleegbare teksten en afbeeldingen hebben betrekking op de technische kenmerken op het moment waarop die op de website geplaatst worden of waarop de betrokken webpagina’s bijgewerkt worden.

De op de Website gepresenteerde wagenuitrusting is standaard of optioneel, afhankelijk van de versie.

Aangezien DS Automobiles constant werkt aan productverbetering, kunnen de voertuigen qua specificaties, apparatuur, opties en kleuren op elk moment veranderingen ondergaan. Overigens staat de huidige stand van de technologie geen 100% waarheidsgetrouwe weergave van de kleuren toe.

De modellen en/of versies die op deze Website gepresenteerd worden, samen met de daartoe behorende uitrustingen, opties en onderdelen zijn bestemd voor de Belgische en Luxemburgse markt. Ze variëren van land tot land en zijn bijgevolg niet overal ter wereld beschikbaar.

De informatie die op de Website wordt verstrekt is van algemene aard en heeft hoe dan ook geen enkele contractuele waarde.

Overigens komen alle vermelde prijzen overeen met de door de fabrikant aanbevolen adviesprijzen voor België en het Groothertogdom Luxemburg. Deze prijzen zijn niet bindend, noch voor DS Automobiles, noch voor haar dochtermaatschappijen, noch voor haar commercieel netwerk.

Let op dat de verkoop of de reservering van een wagen slechts effectief wordt vanaf het moment dat de bijbehorende bestel- of reserveringsbon ondertekend is.

De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS Certified weliswaar webpagina’s host die een overzicht geven van de voorraad in de verschillende verkooppunten, doch dat zij niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor de inhoud ervan. Elk afzonderlijk verkooppunt draagt immers verantwoordelijkheid voor de inhoud en de update van alle webpagina’s die betrekking hebben op de eigen voorraad, de te koop aangeboden voertuigen, de aangekondigde prijzen en de beschikbaarheid.

Wij herinneren u eraan dat de leden van het DS-distributienetwerk onafhankelijke bedrijven zijn die het vrij staat eigen tarieven te bepalen en niet verplicht zijn om deel te nemen aan door DS Automobiles georganiseerde acties. Zij alleen dragen de verantwoordelijkheid over de informatie die zij via deze Website verspreiden.

 

3. PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES

Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS Certified respecteert uw privacy. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid.

Kliek hier om informatie over cookies te vinden.

 

4. HYPERTEKST KOPPELINGEN

Er mag geen hyperlink worden opgezet van een website van een derde naar deze website zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS Certified.

In elk geval is Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS Certified op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en de producten of diensten die worden aangeboden op websites waaraan deze website zou zijn gekoppeld door middel van hyperlinks of enig ander type koppeling.

 

5. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze Website en de huidige algemene gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. De geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Waals-Brabant.

 

6. WACHTWOORDBEHEER

Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS Certified biedt de gebruiker toegang tot haar diensten via verschillende ruimtes op de Website. Om toegang te krijgen tot deze ruimtes, moet de gebruiker zijn e-mailadres, naam, achternaam en postcode invoeren en vervolgens een wachtwoord kiezen. Dit wachtwoord is strikt persoonlijk en de gebruiker dient de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. De gebruiker is, als zodanig, verantwoordelijk voor elk gebruik van dit wachtwoord en kan Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS Certified op geen enkele manier aansprakelijk stellen voor verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van deze ruimten en / of het wachtwoord.

De gebruiker moet Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS Certified informeren over elk frauduleus gebruik van zijn wachtwoord of deze ruimte en dient steeds de verbinding te verbreken na elke raadpleging van deze Website.

 

7. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

De gebruiker gebruikt deze Website onder zijn volledige en exclusieve verantwoordelijkheid. Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS Certified en de leden van haar netwerk kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, zoals met name materiële schade, verlies van gegevens of programma's, financiële schade als gevolg van het gebruik van deze Website of Websites die eraan gekoppeld zijn.

Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS Certified vestigt de aandacht van de gebruiker erop dat bepaalde producten of diensten die op deze Website worden aangeboden, het voorwerp kunnen uitmaken van specifieke voorschriften of zelfs beperkingen en / of verbodsbepalingen in welbepaalde landen.

De gebruiker moet er bijgevolg voor zorgen dat de wet van het land waaruit hij de verbinding maakt de raadpleging van de Website toelaat

 

8. AANPASSINGEN

Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS Certified behoudt zich het recht voor om de huidige algemene gebruiksvoorwaarden en alle elementen, producten of diensten die op de site worden voorgesteld, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken.

Al deze wijzigingen zijn bindend voor de gebruikers die huidige algemene gebruiksvoorwaarden bij elke verbinding moeten raadplegen.

 

9. INFORMATIE MET BETREKKING TOT FINANCIERING

Alle offertes inzake financiering op deze Website zijn afhankelijk van de aanvaarding van het dossier door: PSA Finance Belux NV (kredietgever), Bourgetlaan 20 bus 1 - 1130 Brussel - België

Vermits de offertes en de barema’s kunnen onderworpen worden aan voorwaarden en in alle gevallen afhankelijk zijn van de goedkeuring van het dossier door PSA Finance Belux NV, zijn de gegevens die op de Website voorkomen niet contractueel noch bindend en kan de inschrijving op deze Website niet gelijkstaan met een aanbod van financiering.

Enkel uw aanvaarding, door uw handtekening, van een voorlopig financieringsaanbod en de overmaking aan een lid van het DS-netwerk, waarmee u in verbinding bent van de gevraagde documenten betreffende uw identiteit en uw vermogenssituatie, laat PSA Finance Belux NV toe om uw verzoek al dan niet goed te keuren.

 

Cookies accepteren